תנאי שימוש

אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר הוט סטוקס (HotStocks.co.il),ולשירותים הניתנים באמצעות האתר

  1. בכל מקום בו מופיע “הוט סטוקס” הכוונה לחברת פ.י.ק סטוקס גרופ בע”מ והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות אתרי אינטרנט ועמודי פייסבוק קשורים.
  2. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר הוט סטוקס, או בעמודי הפייסבוק הקשורים להוט סטוקס (ולרבות ניוזלטר, SMS, אפליקציות סלולר וטאבלט) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הוט סטוקס הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  3. הוט סטוקס אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר הוט סטוקס
  4. אין הוט סטוקס אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר הוט סטוקס.
  5. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר הוט סטוקס או מטעמו של אתר הוט סטוקס שייך באופן בלעדי להוט סטוקס. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ”ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של הוט סטוקס, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר הוט סטוקס באמצעות הסכמים שונים בין הוט סטוקס לבין אותם צדדים.
  6. השימוש באתר הוט סטוקס מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר הוט סטוקס ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם
  7. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת הוט סטוקס, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות הוט סטוקס, והמשתמש פוטר את הוט סטוקס מכל טענה בעניין זה.

תנאי שימוש למוסר תגובה לכתבההמתפרסמת באתר הוט סטוקס או באחד מעמודי הפייסבוק של הוט סטוקס:

  1. אתר הוט סטוקס מאפשר לגולשים לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר הוט סטוקס ולעיין בהודעות אחרות של גולשים אחרים בתגובות לכתבות.
  2. תנאי לשימוש במסירת תגובות לכתבות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש או עיון בתגובות גולשים וכל מסירת תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש של בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
  3. התוכן המופיע בתגובות לכתבות אינו תוכל תוכן המסופק ו/או נערך על ידי הוט סטוקס ו/או מי מטעמה. הוט סטוקס ו/או מי מטעמה אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בתגובות לכתבות, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת תגובות לכתבות. הוט סטוקס אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבתגובות לכתבות.
  4. התוכן וההודעות בתגובות לכתבות הינם באחריותם הבלעדית של הגולשים באתר הוט סטוקס.
  5. הודעות התגובות של הגולשים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים – מובהר למען הסר כל ספק כי אין הוט סטוקס אחראית לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.
  6. המשתמש ו/או המעיין בתגובות הגולשים מאשר כי ידוע לו האמור לעיל וכי ידוע לו כי הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, לא מכובד, בלתי חוקי וכד’ – וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מהוט סטוקס בעניין זה.
  7. אזהרה חשובה למשתמשים השוקלים לבצע השקעות ו/או עסקאות ו/או פעולות כלשהן על סמך תגובות הגולשים.
  8. המשתמש מסכים וידוע לו כי השימוש במידע המתפרסם על ידי גולשים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים. המשתמש לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.
  9. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של הוט סטוקס בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע הנמסר בתגובות גולשים.
  10. הוט סטוקס אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבל ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה על ידי גולשים אחרים.
  11. המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בתגובות גולשים משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית והוט סטוקס אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדש מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על הודעות של גולשים אחרים.
   אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בתגובות לכתבות הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי ההודעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.
  12. המשתמש המגיב לתוכן באתר מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן בהתאם לסעיפים 21-24 להלן.
  13. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
  14. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר
  15. לא לשלוח הודעות העלולות לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק להוט סטוקס ו/או למשתמשים אחרים באתר.
  16. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ ו/או כל בורסה אחר.
  17. משלוח הודעה באתר הוט סטוקס מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר הוט סטוקס לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
  18. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח ההודעות כי הוט סטוקס וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הוט סטוקס בלא כל מתן הודעה מראש.
  19. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הוט סטוקס ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.
  20. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות באתר הוט סטוקס, מסכים בזה ומתחייב לשפות את הוט סטוקס בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
  21. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי פורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית להוט סטוקס בצירוף פירוט מלא.
  22. הוט סטוקס אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים הפעילים באתר ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים הבאים (בסעיפים 31-34)
  23. אם השימוש שעושה המשתמש בתגובותיו באתר ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש – אינם חוקיים.
  24. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
  25. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
  26. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של הוט סטוקס.
  27. הוט סטוקס שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו המוחלט והמשתתפים בפורום הגולשים מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
  28. הוט סטוקס יהיו רשאים להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש את האפשרות להגיב לכתבות באתר. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.
  29. יובהר כי הוט סטוקס נוקט באמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי הוט סטוקס, ועובדה זו מובהרת למנוי על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג’ לאתר הוט סטוקס או מכל סיבה אחרת, לא תחול על הוט סטוקס כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.


מדיניות הגנת הפרטיות

  1. הוט סטוקס יהי רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר הוט סטוקסו/או לשירות האיתותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר הוט סטוקס (לרבות באמצעות Cookies) במקרים הבאים:
  2. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר הוט סטוקס ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר הוט סטוקס.
  3. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש ונמכרים על ידי אתר הוט סטוקס ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר הוט סטוקס יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות כתובת הדוא”ל שנמסרה על ידי המשתמש ו/או צד הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות מסרון SMS.
  4. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
  5. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
  6. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר הוט סטוקס.לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר הוט סטוקס בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
  7. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר הוט סטוקס בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר הוט סטוקס בכתובת האלקטרונית[email protected]ואתר הוט סטוקס ישתדל להיענות לפנייה בהקדם.
  8. אתר הוט סטוקס יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר הוט סטוקס. אתר הוט סטוקס שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.


אבטחת מידע

  1. הוט סטוקס ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת הוט סטוקס אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך יובהר כי הוט סטוקס לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת גלובס.


דין וסמכות שיפוט.

 1. על השימוש באתר הוט סטוקס יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפור הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הוט סטוקס לרבות השירותים הניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות שירות האיתותים הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש לעיל, אני מסכים להם ומאשרכי אפעל בהתאם להם